Poel

Agroforestry wordt ingezet tegen afspoeling, uitspoeling en erosie in Groesbeek en Citters

Binnen de DAW impulsregeling werken LTO Noord, Rijk van Nijmegen, ZLTO, Waterschap Rivierenland  Loonbedrijf Groesbeek en het Agroforestry Netwerk Gelderland samen aan waterkwaliteit, waterbuffering en erosiebestrijding. Het planten van bomen op strategisch gekozen plekken op de percelen en langs de kavels kunnen bijdragen aan een goed bodem en waterbeheer en tegelijkertijd voor een plus op het inkomen zorgen.

Voor zowel akkerbouw, veeteelt als tuinderijen is er winst te maken. Door bijvoorbeeld infiltratiesingels of oeverbuffers aan te leggen in de vorm van voederhagen, biobased grondstoffen of fruit en notenteelt.

Agroforestry is een natuurinclusief landbouwsysteem waarbij op één perceel akkerbouw, groente- of veeteelt worden gecombineerd met bomen of houtige gewassen. Het heeft economische, ecologische en landschappelijke voordelen.  

Agroforestry bedrijfsplan

Wij gaan op vijf bedrijven een plan maken. Het Agroforestry bedrijfsplan bestaat uit twee componenten: een beplantingsplan met een landschappelijke inpassing en een economische doorrekening met een prognose voor de lange termijn en een bedrijfskundig advies. Deze bedrijven vormen de basis voor de studiegroep. Samen volgen we 4 jaar de ontwikkelingen, bouwen we kennis op en delen dat met collega's in het gebied.

 

Passende maatregelen

Hoe kunnen we op perceelsniveau afspoeling, uitspoeling en erosie tegengaan met behulp van bomen en struiken langs kavelgrens en watergang? Hoe werkt dat in de praktijk? En hoe kunnen we tegelijktijd ook nog wat aan verdienen?

Door opwerpen van barrières tegen het stromende water in de vorm van oeverbuffers en beplante infiltratiestroken, kunnen we water vasthouden. Een oeverbuffer (Riparische zone) is een gebied grenzend aan een sloot, beek of moerassig gebied dat is ingericht met bomen, struiken en/of andere meerjarige planten, anders dan het omliggende landschap wordt beheerd. Een infiltratiestrook volgt de contouren van het landschap op een bepaalde hoogte en laat het regenwater in de losse en poreuze bodem trekken. Daarnaast draagt het bij aan het herstel van biodiversiteit en levert het een bijdrage aan het bedrijfsmodel van de boer. Het belangrijkst is dat de inrichting van de strook een economische bijdrage levert aan het bedrijf door:

  1. het waarderen van systeemdiensten,
  2. het versterken van de bestaande teelten,
  3. verbreding met nieuwe teelten.