Kievit

Over dit platform

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Dit Actieplan is op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland in 2019 met tien maatschappelijke organisaties aangeboden aan de provinciale politiek, zowel landbouworganisaties als natuurorganisaties. Hierin hebben ze hun gezamenlijke ambities op het gebied van natuurinclusieve landbouw aan de provincie Gelderland gepresenteerd.

Werken aan vitaal Gelders platteland

Inmiddels zijn deze ambities onderschreven door meer dan 20 partijen . Zij willen de komende jaren samen werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. We willen met dit plan toekomstperspectief bieden voor de landbouw en werken aan een circulaire landbouw waar bovendien ruimte is voor meer natuur en biodiversiteit. Uit het Actieplan zijn 23 projecten voortgekomen, die de 20 partners samen uitvoeren en die grotendeels gefinancierd worden door provincie Gelderland.

Waarom samen aan de slag?

De afgelopen jaren heeft de huidige aanpak om biodiversiteitsverlies te stoppen onvoldoende opgeleverd; ondanks jarenlange prestatie van grondgebruikers. We weten dat het herstel van de variëteit aan soorten, ecosystemen en landschappen van belang is voor een rijkere natuur en dat is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart.

De huidige voedselproductie is het gevolg van een beleid dat in de 20 e eeuw geleid tot hoge productie, schaalvergroting, intensief grondgebruik en goedkoop voedsel. In de 21 e eeuw staan ​​we voor een nieuwe uitdaging van de voedselproductie, waarbij aandacht wordt besteed aan het herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen. Een systeem dat bovendien toekomstperspectief biedt voor de boeren. De Gelderse partners zijn zich hiervan bewust en hebben samen de ambities voor 2030 in Gelderland geformuleerd.

 

Download hier het jaarbericht 2022

Download hier het jaarbericht 2021

Groei in 2022!
Jaarbericht 2021