GNMF Gussink Landschap Beekje

Partners

De coalitie voor dit platform is een unieke samenwerking tussen partijen die elkaar vinden op gedeelde doelen voor het platteland. Daar zetten de partners zich vol voor in.

Organisaties die meewerken in het platform zijn:

Natuur en Milieu Gelderland zet zich in voor een mooi en duurzaam Gelderland,met een afwisselend landschap, rijke biodiversiteit, ruimte voor de natuur en een schoon leefklimaat.

LTO Noord behartigt de belangen van boeren en tuinders in Noord-Nederland

Vereniging Agrarisch Landschap (VALA) is een samenwerkingsverband tussen de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek die zich inzetten voor beheer en onderhoud van het landschap in dat gebied.

Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland en wil samen met alle Nederlanders nieuwe natuur maken, verzorgen en beschermen.

Collectief Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen zes natuurverenigingen in Rivierenland

De Fruitmotor is een coöperatie in de Betuwe zich richt op het produceren van eerlijke producten, waarbij rekening wordt gehouden met omgeving en natuur

Collectief Veluwe speelt een centrale rol in het agrarische natuur- en landschapsbeheer en bestaat uit 5 agrarische natuurverenigingen

Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) richt zicht op het in standhouden van het cultuurlandschap rondom Winterswijk.

Stichting GraanGeluk gaat voor de productie van ‘Graangeluk’ streekbrood en Graangeluk’ bier van lokaal geteelde granen.

Stichting Doornik Natuurakkers werkt sinds 2010 aan het verrijken van het landschap door bescherming en herstel. Doornik combineert biologisch dynamisch boeren met vogelbescherming.

Geldersch Landschap en Kasteelen beheert sinds 1929 de kwetsbare natuur en cultuurhistorie in de provincie Gelderland. Ze leveren een bijdrage aan een mooi leefbare omgeving voor mens, dier en plant.

Gelders Particulier Grondbezit verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur.

IVN Gelderland richt zich op milieu-educatie voor jong en oud in Gelderland. Of het nu gaat om natuur in de achtertuin, in de wijk of in natuurgebieden.

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 272.000 hectare die ze beschermen, die je kunt beleven en die ze samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland stimuleert vooruitstrevende boeren en tuinders in het ontwikkelen van natuurinclusieve landbouw. Het herstel van het streekeigen landschap speelt een centrale rol. We verbinden onze achterban van vrijwilligers aan deze boeren. Zo ontstaat een maatschappelijke inbedding van natuurinclusieve landbouw, waar lokale netwerken van boeren, burgers en consumenten elkaar versterken.

Gemeente Ede ziet mogelijkheden om eigen landbouwgronden in te zetten voor een mix van natuur, landbouw en cultuurhistorie.

Gemeente Brummen ziet mogelijkheden om eigen landbouwgronden in te zetten voor een mix van natuur, landbouw en cultuurhistorie.

Provincie Gelderland is partner en financier van het Plaform Natuurinclusieve landbgouw Gelderland. Provincie stimuleert ondernemers om meer natuurinclusief te ondernemen.

Gelders Agrarisch Jongeren Kontact (GAJK) is de vereniging voor jonge boeren en tuinders uit Gelderland. Als provinciale vereniging richt GAJK zich op het stimuleren van ontmoeting, visievorming en het ontwikkelen van ondernemerschap binnen de landbouw. 

Wageningen Livestock Research (WLR) biedt innovatief onderzoek en praktische oplossingen voor een duurzame en renderende veehouderij. Agro-innovatiecentrum De Marke maakt onderdeel uit van WLR.

Bionext is een ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding in Nederland. Bionext verzorgt de belangenbehartiging van biologisch op het gebied van wetgeving, onderzoek, publiciteit en marktontwikkeling.

Stichting Agroforestry Gelderland wil agrariërs helpen bij het integreren van agroforesty op hun bedrijf in Gelderland.

De Vruchtbare Kringloop Oost is een lerend netwerk van en voor de landbouw in de Achterhoek en Liemers.

Door de aanleg en het beheer van landschapselementen als heggen, houtwallen, boomgaarden en bloemrijke akkerranden maken wij al Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Nederland weer mooi.

De Regio Stedendriehoek, waarvoor heen de CleanTech Regio is een overheidssamenwerking van de 8 Regio-gemeenten. We werken intensief met elkaar samen aan opgaven, zoals mobiliteit, Regionale Energie Strategie, fietsroutes en de woonagenda. 

Ook mee doen als partner?

Wil je als organisatie ook een steentje bijdragen aan meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland? Verken de mogelijkheden en neem contact op met één van de leden van het programmateam.