Hommel

Privacyverklaring

Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland verzamelt persoonsgegevens over u via onze website. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.  

Persoonsgegevens verzamelen 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u een contactformulier in vult op onze website of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief via onze website. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de volgende gegevens over u: naam en e-mailadres.  

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om adequaat te kunnen reageren op de vraag of opmerking die u stelt middels het contactformulier of om u op uw verzoek te informeren over Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland via de nieuwsbrief. 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.  

Derden 

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving. 

 Uw rechten als gebruiker 

Als gebruiker heeft u een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:  

  • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien; 
  • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen; 
  • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken; 
  • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens; 
  • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen; 
  • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken; 
  • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens. 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door contact op te nemen met ons via het emailadres secretariaat@pnlg.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.  

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij: 

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30  
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Beveiliging en melden datalek 

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals door personeel beperkt toegang te geven tot die gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.