Kievit

Ambitie 2030

Stip op de horizon

In 2030 hebben we in Gelderland een maatschappelijk gewenste landbouw, die produceert binnen de ecologische draagkracht van de omgeving. Boeren krijgen een beloning voor hun extra inspanningen. Door nieuwe verdienmodellen is het aantrekkelijk voor ondernemers om natuurinclusief te boeren. De kringlopen zijn zodanig regionaal gesloten, dat de kwaliteit van bodem, water en lucht goed is. De landbouwgronden hebben een gezonde bodem en zijn rijk aan organische stof en vol bodemleven. We hebben samen een aantrekkelijke, vitale en streekeigen landschap ontwikkeld. De biodiversiteit is toegenomen en we zien volop insecten, bloeiende kruiden en boerenlandvogels. We produceren gezonde producten met herkenbare kwaliteit waar we trots op zijn. De landbouw is voorbereid op een veranderend klimaat en draagt bij aan het voorkomen van klimaatverandering door het vastleggen van koolstof in de bodem en in landschappelijke elementen en door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Iedereen aan de slag

De ambitie vanuit het platform is om alle landbouwbedrijven met grond in Gelderland te verleiden om in 2027 in meer of mindere mate natuurinclusief te werken.

Binnen het platform maken we gebruik van de vier niveaus van natuurinclusieve landbouw, gebaseerd op de niveaus die het Louis Bolk Instituut heeft ontwikkeld. Door te kiezen voor deze aanpak is het voor elke ondernemer mogelijk om op zijn eigen niveau, kleine of grote stappen, te zetten naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Alle boeren kunnen meedoen, ongeacht het niveau waarop ze instappen. Louis Bolk Instituut hanteert de volgende vier niveaus:

Kritische Prestatie Indicatoren

Onder het platform wordt de komende jaren in een aantal projecten verder gewerkt aan het ontwikkelen en concretiseren van Kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Aan de hand van deze KPI's gaan de we de verschillende niveaus van natuurinclusieve landbouw definiƫren. Met behulp van deze KPI's en niveaus gaan we monitoren hoe natuurinclusieve landbouw zich de komende jaren in Gelderland ontwikkeld.

Er zijn al kritische prestatie-indicatoren in de zuivel en in de akkerbouw. Deze indicatoren worden komen jaren verder ontwikkelt en getest in de praktijk. Hierbij is het doel om samen met de praktijk een 'bestaand' systeem verder te ontwikkelen om de voortgang in kringlooplandbouw op het boerenbedrijf te kunnen monitoren. Dit is van belang om duurzaamheidsprestaties op het gebied van onder andere bodem, water, biodiversiteit en klimaat meetbaar te maken en dit financieel te kunnen belonen.