Akkerbouwbbb

Betuwse akkerbouwers werken verder aan duurzaam bodembeheer

De akkerbouw deelnemers in het project Natuurinclusief Betuws Boeren gaan in 2022 verder met het opdoen van ervaring rondom duurzaam bodembeheer. Hun maatregelen zijn gericht op het stimuleren van het bodemleven. Dat betekent dat zij experimenteren met het toepassen van groenbemesters en niet-kerende grondbewerking. Ook hebben ze akkerranden ingezaaid voor meer biodiversiteit en een mooi landschap.

De akkerbouwers hebben op hun percelen meer groenbemesters in het najaar ingezaaid. Hiermee hopen ze meer organische stof in de bodem te brengen. Deze organische stof is in principe het voedsel voor het bodemleven. Ze kijken daarbij ook naar de keuze van de groenbemester in relatie tot het gewas dat ze in het daaropvolgende jaar willen telen. In het voorjaar vraagt dit om andere bewerkingen dan bij de geploegde grond in het najaar. Eén van de deelnemers in het project heeft een demoveld aangelegd, waarin ze verschillende grondbewerkingen met elkaar hebben vergeleken en de groei van het gewas bieten hebben gevolgd.  

De ervaringen uit 2021 op een rij
  • Ploegen in de nazomer op (zware) kleigrond al dan niet in combinatie met een groenbemester leidt tot een vlak en droger zaaibed waardoor vroeg gezaaid kan worden met een gelijkmatige opkomst tot gevolg.
  • Ploegen laat in het najaar en winter brengt het risico met zich mee dat de bodemstructuur negatief wordt beïnvloed.
  • Het zaaien van een groenbemester, die de winter over blijft staan, leidt tot een goede structuur van de grond en levert daardoor een positieve bijdrage aan het stimuleren van nuttige bodeminsecten.
  • Bij ploegloze grondbewerking is in het voorjaar meer geduld nodig en er kan gezaaid worden wanneer de bodem voldoende opgedroogd is. Daarbij is het de vraag of de grond in het voorjaar nog licht moet worden bewerkt, zodat het zaad beter bedekt wordt tijdens zaaien.
Demo in 2021

In het najaar van 2021 is een demoveld op een ander perceel aangelegd om onder andere (weers)omstandigheden opnieuw ervaring op te doen met de verschillende bewerkingen op kleigrond.  

Op een perceel zware kleigrond in Tricht is een vergelijking gemaakt tussen ploegen en ploegloze grondbewerking al dan niet in combinatie met de teelt van een groenbemester in de winterperiode.

Naar aanleiding van de presentatie van Guido Sterk wordt ook een proef aangelegd in een perceel zaaiuien met stroken waarop facelia wordt geteeld. Het idee hierachter is dat natuurlijke vijanden door de teelt van facelia op deze stroken worden gelokt en dat na het maaien van deze stroken de natuurlijke vijanden het gewas intrekken en trips helpen bestrijden. Een mooie vorm van natuurinclusieve landbouw, die we in dit project de komende blijven volgen.