Rijntakken

Boer blijven in Natura 2000-gebied

Hoe kan je boer blijven in een Natura 2000-gebied? En als dat gebied ook nog aan een rivier ligt, waar waterveiligheid voorop staat? Hiervoor maken de boeren in en rond de Natura 2000-gebieden Rijntakken en Veluwe de beweging naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dat doen ze in een pilot samen met de provincie Gelderland. Het verdienmodel van de boeren is een belangrijke randvoorwaarde.

Boeren in samenwerking

Sinds 2020 wordt met 13 boeren en vele gebiedspartners gewerkt aan een gebiedsperspectief natuurinclusieve landbouw. Gebiedspartners zijn onder andere natuurmonumenten, gemeenten en waterschappen. We doen dat met elkaar in werksessies, themabijeenkomsten en individuele gesprekken. Het gebiedsperspectief beschrijft hoe gezamenlijk te nemen natuurinclusieve maatregelen kunnen bijdragen aan landschappelijk en ecologisch systeemherstel. Dus vanuit het functioneren van een gebied benaderd.

Wat is er nodig?

Wat er noodzakelijk is in de verschillende landschapstypen die dit gebied rijk is, wordt beschreven aan de hand van drie thema’s: hydrologie & bodem, biodiversiteit en het sluiten van de nutriëntenkringloop. Hiervoor heeft de provincie een grondige analyse gemaakt van het landschap en het functioneren ervan. Deze analyse kan je zien in de poster ‘Natuurinclusieve landbouw Veluwezoom-IJssel’. De poster heeft enorm geholpen als praat- en inspiratiemiddel bij boeren en gebiedspartners.

Resultaat

Het eindresultaat bij uitvoering van het ‘Gebiedsperspectief natuurinclusieve landbouw’ zal zijn:

  • Natuur krijgt de gelegenheid zich te herstellen.
  • Het systeem komt meer in evenwicht.
  • Stikstofuitstoot wordt gereduceerd.
Wat gaat er nu gebeuren?
  • Een van de belangrijkste stappen in het vervolg op het gebiedsperspectief is het langjarig financieel en instrumenteel ondersteunen van de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem. Voor iedere boer wordt een natuurinclusief bedrijfsplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat de boer nu al doet. En hoe de ondernemer zich verder wil ontwikkelen binnen de visie die voor het gebied is opgesteld.
  • De opgestelde bedrijfsplannen van de 13 boeren geven belangrijke input voor een op te stellen gebiedsofferte. En over de te scheppen voorwaarden door andere betrokkenen. Het gaat om investeringskosten, kosten voor langjarig beheer en kosten voor de inrichting van het gebied.
  • Tegelijkertijd worden er langjarige afspraken gemaakt met alle andere gebiedspartners. Bijvoorbeeld op het gebied van langjarige pacht, experimenteerruimte, ruimtelijke beleidsruimte.
Meer weten of een exemplaar van de poster of het gebiedsperspectief hebben?

Neem dan contact op met Provincie Gelderland via f.reijman@gelderland.nl. Als je boer bent in dit gebied en je wilt aanhaken, dan kun je ook contact opnemen met t.fokkema@eelerwoude.nl