IMG 6388

Cleantech Regio zet transitie naar duurzame landbouw in gang

Cleantech Regio (CTR)is sinds dit jaar partner van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. “De doelstelling van dit platform sluit perfect aan bij onze visie in de regio, namelijk het zetten van stappen, klein of groot, naar een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw. Hiervoor is een transitie nodig naar een meer duurzaam landbouwsysteem”, zegt Monique Loeters.

Monique Loeters is werkzaam bij de gemeente Voorst als senior-adviseur milieu, afval en duurzaamheid. Daarnaast werkt ze 1,5 dag per week als regiocoördinator transitie in de landbouw binnen de Cleantech Regio. Vanuit deze functie vertelt ze enthousiast waarom ze deelnemen.

Waar staat Cleantech Regio voor en waarom hebben jullie besloten aan te sluiten bij het Platform?

‘’Binnen de Cleantech Regio hebben wij met 8 aangesloten gemeenten; Apeldoorn, Zutphen, Voorst, Brummen, Deventer, Epe, Heerde en Lochem, een regiovisie opgesteld. In deze visie beschrijven wij onder andere de transitie van voedsel, landbouw en landschap. Hierbij streven we naar een landschap waarin aandacht is voor natuur en biodiversiteit, maar waar ook ruimte is voor een landbouwsysteem dat rendabel en circulair is. We zetten ons gezamenlijk in om het toekomstperspectief van agrariërs in deze regio te versterken door een duurzaam landbouwsysteem te stimuleren. Daarbij hebben we de focus op vier pijlers gelegd, namelijk natuurinclusieve kringlooplandbouw, korte keten productie, verbeteren relatie tussen boer en burger en duurzaam agrotoerisme. Op basis van het eerste thema hebben wij besloten deel te nemen aan dit Platform met als doel leren van elkaar”.

Wat is de meerwaarde van natuurinclusieve landbouw voor jullie regio?

‘’Wij zijn er ons van bewust dat er grote claims liggen op de gronden in het buitengebied. We hebben ruimte nodig voor natuur, landbouw, wonen, energie en recreatie. De aandacht voor landschap en de vraag naar meer biodiversiteit neemt toe vanuit de maatschappij. Ook het veranderende klimaat vraagt om een andere aanpak. Er is behoefte aan een landbouwsysteem dat duurzaam en ecologisch is, waarbij uitgegaan wordt van een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit van ons landschap met een gezonde bodem en een grotere diversiteit in flora en fauna en daarnaast klimaat robuust is. Om tot deze grootschalige verandering te komen, zijn we blij met elke verandering in de regio die bijdraagt aan onze doelstellingen’’.

Wat kunnen jullie als Cleantech Regio het platform bieden?

‘’Als Cleantech Regio beschikken we over een groot netwerk en draaien er in verschillende gemeenten al projecten die passen bij het gedachtegoed van het platform. Daarnaast bieden we op dit moment 23 boeren in deze regio een cursus natuurinclusieve landbouw aan. De opgedane leerpunten en kennis vanuit de projecten die lopen via het platform willen we delen met deze agrariërs en andere geïnteresseerden in onze regio. Daarnaast zijn we ons in toenemende mate bewust dat de agrarisch sector een rol kan spelen in de CO2 vastlegging door de landbouw. Het vastleggen van CO2 via landschapselementen, door het telen van specifieke gewassen maar juist ook door vastlegging in de bodem door het vergroten van het organisch stofgehalte. Dit willen we graag verder onderzoeken in relatie met een mogelijk businessmodel. Een interessant idee, dat mogelijk leidt tot een project en een bijdrage kan leveren aan een verdienmodel binnen natuurinclusieve landbouw’’.

Kijk voor meer informatie op: www.cleantechregio.nl