GNMF Tureluur Vogel

Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw beschikbaar

Met financiële bijdragen van het ministerie van LNV, de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw en Stichting Natuurinclusieve landbouw zijn acht natuurinclusieve landbouwmaatregelen uitgewerkt in een digitale gids op www.groenkennisnet.nl. De gids biedt een integraal overzicht van de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw. Dit geeft houvast aan oriënterende agrariërs, adviseurs en erfbetreders in het versnipperde aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw.

 

Gids hulpmiddel bij stappen naar NIL

De biodiversiteit en het landschap verschralen. De huidige vorm van landbouw is niet houdbaar zonder aandacht voor biodiversiteit. Om de sector op de lange termijn gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten zijn, is een omslag in de landbouw nodig. Met deze gids kunnen boeren stappen zetten richting een meer natuurinclusieve teelt en een meer biodivers akkerbouwbedrijf. Dit resulteert in duurzame, natuurinclusieve landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én economisch rendeert.

Overzicht aan maatregelen

In de gids zijn de volgende maatregelen uitgewerkt: organische mest, groenbemesters, strokenteelt, agroforestry, randenbeheer, niet-kerende grondbewerking, gewasdiversiteit, geïntegreerde gewasbescherming. Deze maatregelen zijn vervolgens uitgewerkt met voordelen en aandachtspunten van de bedrijfsvoering, bedrijfsresultaat, biodiversiteit, ziekten en plagen, onkruid en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn ervaringen van boeren met dergelijke maatregelen te lezen.

Aandacht voor win-win situaties

De gids besteedt veel aandacht aan win-win situaties voor biodiversiteit en het bedrijfssysteem, zodat zowel de agrariër als de natuur baat hebben bij de maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van natuurinclusieve maatregelen voor verbeterde bodemkwaliteit, natuurlijke plaagbestrijding, hogere weerbaarheid tegen ziekten, plagen en extreme weersomstandigheden en voor het verlagen van verliezen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen.

Samenwerkende organisaties

De Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw is opgesteld door Wageningen Research, Aequator Groen & Ruimte, stichting Natuurinclusieve landbouw met input uit de landbouwpraktijk.

Meer informatie

Lees hier de gids op het Groenkennisnet of download hier de flyer.

Foto: Annemieke Kok