Weiland_koeien_Arjen1

Gelderse collectieven maken zich zorgen om komend budget ANLb

De agrarische collectieven zijn belangrijke partners binnen ons platform. Zij spelen een actieve rol in het opstellen van bedrijfsnatuurplannen bij agrarische ondernemers in Gelderland. De plannen worden opgesteld om de wens om iets te doen met natuurinclusieve landbouw concreet te maken voor het eigen bedrijf. Vaak passen de maatregelen binnen ANLb, maar de komende jaren is er niet voldoende budget beschikbaar voor ANLb om de animo bij boeren te kunnen honoreren.  

Vanaf 2023 gaat een nieuwe periode in voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor deze nieuwe periode hebben de Gelderse collectieven Rivierenland, VALA en Veluwe in het voorjaar van 2022 een beheerstrategie met bijbehorende budgetten opgesteld voor de periode 2023 t/m 2028. In de praktijk blijkt ANLb vaak een laagdrempelige manier voor agrarische ondernemers om ervaring op te doen met agrarisch natuurbeheer. Hoewel er nog veel moet gebeuren aan het verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw, beschouwen we vanuit het platform het ANLb als een belangrijke pijler hiervoor.

Uitdagingen

De komende jaren staan we met z’n allen voor veel uitdagingen. Naast de veranderingen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgen we te maken met veel andere beleidsontwikkelingen, zoals 7e actieprogramma nitraatrichtlijn, water- en klimaatdoelstellingen, stikstof en de omslag naar meer natuurinclusieve landbouw. De collectieven kunnen met het ANLb  een bijdrage leveren aan deze verschillende opgaven, mits er voldoende middelen beschikbaar gesteld worden.

Budget ANLb

Het huidig vastgestelde budget binnen de provincie Gelderland is niet toereikend om de potentie voor agrarisch natuurbeheer te kunnen realiseren. Er zijn zelfs niet voldoende middelen om aan de indexering van de lopende beheerscontracten te voldoen. Dat betekent dat er ook geen extra middelen vanuit het ANLb zijn voor uitbreiding van beheerpakketten op het gebied van herstel of onderhoud van landschap, biodiversiteit, waterkwaliteit etc. Vanuit het platform zien we dat het ANLb een belangrijk onderdeel is van natuurinclusieve landbouw. Voldoende budget is dan een eerste vereiste om samen verder invulling te kunnen geven aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Om de ambities van het platform te helpen realiseren is extra budget voor ANLb dus zeer gewenst, zo niet noodzakelijk.