GNMF De Haan Hires 5558Laag

Integrale aanpak vraagt om andere benadering

De Belgische onderzoeker Guido Sterk van het bureau IPM Impact uit Vlaanderen heeft afgelopen maand zijn ervaringen op het gebied integrale plaagbestrijding in de fruitteelt, boomteelt en akkerbouw gedeeld met de deelnemers aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren. Deze aanpak vraagt wel om maatwerk op bedrijfs- en perceelsniveau.

Guido Sterk heeft veel ervaring opgedaan in België en Nederland met integrale plaagbestrijding in de fruitteelt, boomteelt en akkerbouw. De combinatie van nuttige organismen, selectieve pesticiden, monitoring en andere maatregelen op het gebied van cultuurbeheer maakt het mogelijk om het aantal chemische behandelingen te verminderen en tegelijkertijd aanvaardbare plaag niveaus te tolereren. ''Uiteraard vraagt dit wel om maatwerk zowel op bedrijfs- als perceelsniveau'', merkt hij op.

Zorg voor een weerbare bodem

Sterk noemt als belangrijk punt; de zorg voor een goede bodem waarin veel bodemleven aanwezig is. Hij raadt dan ook aan om alleen selectieve gewasbeschermingsmiddelen in te zetten, zodat de nuttige insecten aanwezig blijven. Zorg voor voldoende organische stof in de bodem. Door de bodem goed te verzorgen wordt er op natuurlijke wijze al veel bereikt. Voor het behalen van een goede en optimale productie zal altijd nog het gebruik van selectieve gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. 

Bloemenranden mooi om te zien, maar.....

Bij de geïntegreerde aanpak van de teelt zorgen de bloemenranden ervoor dat veel nuttige insecten worden aangetrokken. Echter moeten de natuurlijke vijanden niet in de bloemenranden blijven hangen, maar moeten ze juist het gewas intrekken. Wanneer er al te veel voedsel aanwezig is in de bloemenrand zullen de insecten het veld niet intrekken. Daarnaast is de afstand van de rand naar het midden van een perceel vaak te groot. Ook moeten de bloemstroken door de keuze van de bloemen geen broedplaats worden voor schadelijke insecten. Dit geeft een ander beeld van de bloemenranden. De bijdragen van bloemenmengsels binnen de IPM-aanpak wordt vergroot wanneer de juiste bloemen worden geselecteerd om tot een mengsel te komen, locatie van inzaaien op de percelen en het treffen van de bijbehorende onderhoudsmaatregelen.

Kijk naar de omgeving van het perceel

Kijk ook naar de gewassen in de naaste omgeving van het perceel. Zij kunnen zowel goede als schadelijke insecten aantrekken, die van invloed zijn op je perceel. Het betrekken van de omgeving bij de beoordeling/aanpak van de gewasbescherming is belangrijk. 

Succes van bloemenstroken (bankerfields) in het perceel

Goede ervaringen zijn in de akkerbouw opgedaan met de toepassing van bankerfields. Deze kunnen goed aangelegd worden in de spuitsporen die toch al een lagere opbrengst geven. Belangrijk is de juiste keuze van de bloemen en de strook gefaseerd laten bloeien door de in bloei staande delen tijdig te maaien zodat de nuttigen het perceel verder intrekken. In de uienteelt zijn op de bestrijding van trips hier al goede ervaringen mee opgedaan

Uitvoering in het veld

De beoordeling in het veld op de aanwezigheid en hoeveelheid insecten (zowel nuttigen als plaag) blijven momentopnames. Belangrijk is het frequent monitoren en het nemen van monsters. Vervolgens is finetuning nodig om inzichtelijk te maken welke natuurlijke vijanden er voorkomen en in welke mate zij hebben bijgedragen aan het bestrijden van de aanwezige plagen. Adviseurs, ofwel ervaringsdeskundigen zullen hier in de toekomst een belangrijke rol in gaan spelen.

Betekenis voor de praktijk 

De deelnemers zien nu dat een goed bodemleven van belang is en hoe de geïntegreerde aanpak hier een bijdrage aanlevert, bij de keuze van de selectieve gewasbeschermingsmiddelen. De keuze van de bloemen in de bloemstroken op het perceel en het beheer om de nuttige insecten hun werk te laten doen in het veld zijn onderwerpen in de experimenten voor dit jaar op de bedrijven van de deelnemers. 

Het project Natuurinclusief Betuws Boeren is een initiatief van ANV Lingestreek en De Fruitmotor en mede mogelijk gemaakt door Het Europees Landbouwfonds en de provincie Gelderland. 

Klik hier voor meer projectinformatie.

Bron: ANV Lingestreek