GNMF Gussink Landschap Beekje

''Niet naast, maar samen met de natuur boeren''

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is sinds kort partner van Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Deze vereniging werkt al jaren in projecten aan landschap- en biodiversiteitsherstel in het Nederlandse cultuurlandschap. "Landschap en diversiteit zijn belangrijke thema's binnen het begrip natuurinclusieve landbouw. ​​Wij als VNC werken hier al sinds onze oprichting samen met boeren aan. Deze kennis en ervaringen willen wij graag delen met de deelnemers en de partners van het platform. "Niet naast, maar samen met de natuur boeren'', zegt Gertjan Sengers.

Waarom hebben jullie besloten aan te sluiten bij het Platform?

“Eigenlijk werken we al jaren aan het herstel van het landschap, waarbij we onze focus hebben gelegd op het groenblauw dooraderen van het landschap. Dit geven we vorm in de aanleg en goed onderhoud van heggen, elzensingels en houtwallen in het agrarisch buitengebied. Onze ervaring in de praktijk is dat deze kenmerkende landschapselementen eenvoudig een belangrijke bijdrage aan het herstel van biodiversiteit kunnen leveren. Het toepassen van landschapselementen is voor agrariërs vaak een eerste stap om aan hun bedrijfsvoering natuur toe te voegen. Vanuit deze basis volgen soms nieuwe stappen, zoals de aanleg van kruidenrijk grasland. Wij zien hier zeker de meerwaarde van in en denken door deel te nemen aan het platform nieuwe kennis en ervaring op te doen rondom deze maatregelen”.   

 

Wat is de meerwaarde van natuurinclusieve landbouw voor jullie leden?

“Door de jaren heen hebben we vele kilometers landschapselementen aangelegd. Het onderhouden en uitbreiden van deze landschapselementen zijn onderdelen van natuurinclusieve landbouw, maar er is meer. Hier zijn wij als vereniging in geïnteresseerd. Wij zijn benieuwd naar bijvoorbeeld het effect van de teelt van kruidenrijk grasland of het optimaal inpassen van akkerranden in de agrarische bedrijfsvoering. Wat is toepasbaar in de praktijk en welke rol kan de agrarische ondernemer hierin spelen? En wat voor effect heeft het op de soortenrijkdom? Binnen het Platform hopen we deze kennis te kunnen halen, zodat we samen natuur en landschap naar een hoger plan kunnen tillen’’.

Wat kunnen jullie als VNC het platform aanbieden?

''Sinds onze oprichting werken wij in verschillende projecten, zoals het Deltaplan voor het landschap aan het behoud, herstel en aanleg van landschapselementen, zoals akkerranden, bloemrijke bermen, slootkanten, heggen en houtwallen. Met landschapsbeheer, onderhoud en beleid hebben we veel ervaring. Daarnaast hebben we een groot netwerk opgebouwd in het ‘agrarisch’ buitengebied in Gelderland en daarbuiten. Deze kennis en ervaring hopen we in te kunnen brengen in lopende projecten. Ook zien we mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden vanuit het Platform''.