GNMF De Haan Hires 5558Laag

Ondernemers in Cleantech regio delen kennis met elkaar tijdens kennisbijeenkomst

In de afgelopen twee jaar hebben 21 agrariërs uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Voorst meegedaan aan een cursus- en coaching traject voor de toepassing van natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf. Nog eens 7 boeren uit Lochem hebben meegedaan aan eenzelfde traject in de Achterhoek. In een slotbijeenkomst zijn de resultaten, ervaringen en kennis rondom natuurinclusieve landbouw met elkaar gedeeld.

Dit proces is een eerste stap in het vormen van een breder netwerk van boeren die in deze regio actief aan de slag zijn of willen met natuurinclusieve landbouw. Niet alleen in concrete maatregelen in hun bedrijfsvoering maar ook in een lerend netwerk en gebiedspilots.

Presentaties leertraject en deelnemers

De coaches en procesbegeleiders Heidi Uenk, Gerjo Koskamp en René Schepers en cursusleider Eelco Petstra vanuit Aeres Hogeschool geven samen een korte impressie van het leertraject. Lees hier bijgevoegde presentatie over het leertraject.

Vervolgens gaven drie deelnemers, Rosanne Schrijver, Henry de Boer en Jan Willem Breukink een indruk van hun ervaringen en de toepassing van natuurinclusieve landbouw die ze hebben toegepast op hun bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan landschapselementen, kruidenrijk grasland, experimenteren met potstal, nestkasten, weidevogelbeheer, agroforestry, etc.

''Dit is een investering in de toekomst''
  • Rosanne Schrijver: ''Dit is een investering in de toekomst. Het is een stap in het beantwoorden van de vraag vanuit de maatschappij. Ik wil onze gangbare melkveehouderij verbreden en mijn kennis toepassen als landschapsarchitect. De Hazelt ontvangt schoolklassen, de boerderij heeft een overeenkomst met een zorginstelling, er loopt een klompenpad over het erf en ze denkt over verkoop van vlees aan huis.''
  • Henry de Boer: ''Er komt veel op de boeren af, daar moeten we met elkaar een oplossing voor vinden. Grond en mestbeleid zijn problematisch, omdat er meer ruimte nodig is om meer gewassen te kunnen telen en extensiever te kunnen werken. Ik zou gewassen willen verbouwen waarmee ik meer zelfvoorzienend kan worden. Heeft de cursus iets veranderd voor je? Ja, door de cursus weet ik goed wat ik niet wil. Gezien de verschillende bedrijfstypen in NL wil ik wel een gangbaar bedrijf blijven".

Jan Willem Breukink: ''De cursus natuurinclusief heeft mij inzicht gegeven in de richting waar ik op wil met mijn (nu nog gangbare) bedrijf. Ik zie de voordelen van een weerbare bodem, agroforestry, weidegang, ecosysteemdiensten, samenwerking met het collectief, etc. Ik wil actief in contact komen met de consument, werken in de korte keten. De cursus heeft mij ook laten zien hoe belangrijk kennis van de bodem is. We moeten het echt samen doen, dus niet alleen boeren, maar ook overheden, beleidsmakers, terreinbeheerders, etc. Waarom niet biologisch gaan? Ik heb nog te veel liters per ha, maar ook: waarom biologisch? Ik heb een goed verhaal en een product erbij waarmee ik naar de consument wil, dat heeft al veel waarde. Mijn boodschap voor collega’s is: duik die grond in!''

Concrete stappen om te zetten

René Schepers ging tijdens de bijeenkomst in gesprek met de aanwezigen. Alle deelnemers gaven aan welke stappen zij van plan zijn te zetten in de toekomst als het gaat om natuurinclusieve landbouw. Dit leverde een waslijst van mogelijke maatregelen en initiatieven op. Dit varieerde van leren om minder kunstmest te gebruiken tot het werken aan verbindingen tussen boer en burger. Ook het zoeken naar een verdienmodel was een item dat veelvuldige genoemd werd.

Vervolg natuurinclusieve landbouw Cleantech regio

Door Erna Krommendijk (Apeldoorn)

We werken in de Cleantech Regio aan een Programma Natuurinclusieve landbouw, gericht op alle agrarische ondernemers. Geef aan wat je wil en wat bij je past! Er komt een regiobreed lerend netwerk voor en door boeren waarin cursussen worden aangeboden, kennis wordt gedeeld, en excursies worden georganiseerd. Denk aan bodemcoaches, vervolg cursus- en coaching NIL, etc. We horen graag welke behoeften er zijn voor de onderwerpen, bedrijfsbezoeken, sprekers en inzet van experts.

Meer informatie

Download hier de presentaties:

Klik hier voor meer projectinformatie

Partners en financiers

Partners in dit project zijn de gemeenten Lochem, Apeldoorn, Voorst en Brummen en LTO Noord afdeling Achterhoek Noord. Daarnaast is er samenwerking met Collectief Veluwe, ANV Veluwe IJsselzoom en Natuurmonumenten.

Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Kijk op de website van ELFPO voor meer informatie.