GNMF Gussink Landschap Beekje

‘’Samen reële stappen zetten naar een natuurinclusieve landbouw’’

"Vanuit de maatschappij, maar ook vanuit onze eigen achterban, jonge agrarische ondernemers zien we een beweging naar meer natuurinclusief ondernemen. Hoe kunnen we samen stappen zetten in deze vorm van landbouw? Hiervoor hebben we kennis en verdienmodellen nodig. Wij als GAJK willen hier graag een bijdrage aan leveren’’, zegt Gert Jan Eggink, voorzitter van GAJK. Dit is volgens hem één van de redenen om nu aan te haken bij het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Waarom hebben jullie besloten aan te sluiten bij het Platform?

“Voor ons was nu de tijd rijp om mee te doen. Een grote groep jonge ondernemers is geïnteresseerd in of doet bewust of onbewust al wat op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Er is veel belangstelling voor, maar bij veel ondernemers ontbreekt de kennis. Hier hebben onze leden behoefte aan, zodat zij bewuste keuzes naar de toekomst kunnen maken binnen hun bedrijfsvoering op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Zo wijzen wij onze leden op de mogelijkheid om een ​​bedrijfsnatuurplan te laten maken binnen dit platform ''.

Wat is de meerwaarde van natuurinclusieve landbouw voor jullie leden in de praktijk?

'' Wij zien de landbouw in Gelderland als een dynamische sector, die erg divers is en sterk verweven is met het landschap. Natuurinclusieve landbouw kan hier een onderdeel van gaan uit maken. Deze vorm van ondernemen zien we als een nieuwe vorm van ondernemen die nog in ontwikkeling is. Het platform kan hier aan bijdragen door het verzamelen en bundelen van specifieke kennis en ervaringen van ondernemers in Gelderland. Binnen natuurinclusieve landbouw draait het onder andere om kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap. Voor onze jonge agrariërs is het verdienmodel erachter erg belangrijk. Elke ondernemer zal vanuit zijn visie, locatie, omgeving en haalbaarheid een afweging maken om stappen te zetten naar deze manier van ondernemen ''.

Wat kunnen jullie als GAJK het platform bieden?

''Wij combineren 600 jonge boeren in Gelderland. Zij zijn de toekomst ook als het gaat om natuurinclusief ondernemen. Zij maken nu keuzes voor de lange termijn, die bepalend zijn voor de ontwikkeling van het Gelderse platteland. Samen moeten we op zoek naar de juiste balans tussen agrarisch economisch ondernemen en het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit. Hierbij hebben we oog voor de thema's klimaat, bodem en water. Binnen dit platform willen we graag meedenken om samen tot reële doelen te komen. Haalbare doelen die ook een economisch draagvlak kennen. Als GAJK zijn we dan ook erg benieuwd wat het project 'Verdienmodellen' 'vanuit dit platform oplevert'.  

Foto's: GAJK