Boomaanplant

Subsidie voor agroforestry in Gelderland

Agrariërs in Gelderland kunnen vanaf 2 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanplanten van bomen en struiken op een perceel dat ze ook gebruiken voor akkerbouw, groenteteelt of veeteelt.

Met de subsidieregeling ‘Aanleg agroforestry’ ondersteunt provincie Gelderland boeren die de stap willen maken naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel.

Bomen en struiken op agrarische grond
In 2020 is het Agroforestry Netwerk Gelderland van start gegaan. Het netwerk organiseert bijeenkomsten en informeert boeren die aan de slag willen met agroforestry. Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en struiken bewust gecombineerd worden met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Er zijn verschillende vormen, zoals strokenlandbouw, bosweides, oeverstroken, voederhagen, schaduwbomen en voedselbossen. 

Eerste resultaten
Inmiddels zijn 70 boeren bij het netwerk aangesloten. Ze vormden studiegroepen rond thema’s als pluimvee en voederbomen of voederhagen en bereiden concrete projecten voor. De eerste 20 bedrijfsplannen zijn klaar en rondom Lochem wordt gewerkt aan een gebiedsaanpak. Ook in de Gelderse Vallei, rond Aalten en in het Rijk van Nijmegen lopen initiatieven en zijn inmiddels al hagen aangeplant.

Subsidie voor aanplant
De eerste agrariërs die nu in Gelderland aan de slag gaan met agroforestry krijgen met de regeling ‘Aanleg agroforestry’ een steuntje in de rug. Hiermee wil provincie Gelderland de toepassing van verschillende vormen van agroforestry versnellen, zodat deze ontwikkeling zich verder verspreid. Al met al stimuleert en ondersteunt de provincie met deze regeling de ontwikkeling van een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw. Bij kringlooplandbouw gaan voedingsstoffen die worden onttrokken aan de bodem ook weer terug naar de bodem. De mest van de dieren gaat terug naar waar veevoer groeit. Zo putten we de aarde minder uit.

Landschap, biodiversiteit en klimaat 
Bomen en struiken zijn belangrijk om bijvoorbeeld landbouwgrond minder kwetsbaar te maken voor de effecten van het klimaat. Ze hebben invloed op het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, houden koolstof vast en laten water in de grond trekken en houden water vast. 

Provincie Gelderland wil boeren daarom helpen bijvoorbeeld voedselproducerende bomen en struiken te planten op akkers en weilanden. Het combineren van deze teelten verhoogt de weerbaarheid van het landbouwsysteem.

"Een steuntje in de rug"

"We willen boeren die hier als eerste mee aan de slag zijn een steuntje in de rug geven. Agroforestry draagt bij aan een bedrijfssysteem dat minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld klimaatinvloeden én draagt bij aan een duurzamer verdienmodel."

Peter Drenth
Gedeputeerde
Subsidie aanvragen

Vanaf 2 mei 2022 kunnen Gelderse boeren subsidie aanvragen voor aanplant en bijbehorende kosten. Gelderland vergoedt 75% van de kosten, tot een maximum van € 20.000. De verwachting is dat met deze subsidie 10 tot 20 initiatiefnemers ondersteund kunnen worden met de aanleg van een agroforestry-systeem.