Sloten Met Natuurlijke Oevers Valentijn Te Plate_2

Via voeding werken aan gezonde bodem

Veertien boeren hebben afgelopen maand de eerste resultaten besproken uit de kennisgroep vanuit het project 'Kennis in en door de praktijk' bij melkveehouder Jan Dirk van der Voort in Lunteren. Tijdens deze bijeenkomst lag de nadruk op een optimale voeding van de veestapel in combinatie met een gezonde bodem.

Tijdens deze bijeenkomst lichtte Peter Vanhoof de resultaten van de metingen op 14 bedrijven toe. Peter Vanhoof van Organic Forest EU richt zich al jaren op onderzoek op het gebied kringlooplandbouw, waarin hij de bodem als basis neemt. Binnen het project heeft hij op veertien bedrijven gegevens verzameld.  Deze informatie met betrekking tot mest, voer, drinkwater, urine, melk etc. heeft hij geanalyseerd op de bedrijven. Met als doel een antwoord te vinden op de volgende vraag: hoe kunnen wij onze koeien optimaal voeren, waardoor ze goede, rijke mest als voedsel voor ons bodemleven produceren.

Gezonde bodem

Door de voeding van de koeien juist af te stemmen kunnen de dieren de juiste mest produceren. Mest is de voeding voor het bodemleven. Goede mest voedt het bodemleven goed, waardoor de bodem beter nutriënten en mineralen vrij kan geven, die eenvoudig opgenomen kunnen worden door het gewas. Dit zorgt vervolgens weer voor de productie van hoogwaardig voedsel voor mens en dier.

Een goed functionerend ecosysteem levert bovendien een positieve bijdrage aan de bedrijfsvoering. De komende tijd zullen de deelnemers van deze kennisgroep dit onderwerp verder uitdiepen en meer en meer gaan toepassen binnen hun bedrijfsvoering.

Terug naar de basis

Peter VanHoof en melkveehouder Dirk Jan van der Voort over het belang van een gezonde bodem in het volgende filmpje.