Grip Op Biodiversiteit Bodembiologie In Het Veld

Grip op biodiversiteit

Kennisuitwisseling vanuit de praktijk van veehouders en vollegrondstelers met onderzoekers van de Radbouduniversiteit én Louis Bolk Instituut op weg naar meer natuurinclusieve landbouw met ondersteuning van specifiek onderzoek op basis van vragen uit de praktijk.

Oijpolder
Tiny Wigman
Aanleiding

De aanleidingen voor dit project zijn het alarmerende onderzoek naar de afname van de insectenstand en de vraag in hoeverre de groenblauwe dooradering in de Ooijpolder-Groesbeek heeft bijgedragen aan herstel van biodiversiteit.

Looptijd mei 2019 t/m maart 2022

Aanpak

Samen met agrariërs, waarvan een deel deelnemer is van de groen-blauwe dooradering in het gebied, willen we meer grip krijgen op wat biodiversiteit is en wat biodiversiteit betekent voor de functionele biodiversiteit.  

We gaan dit doen met onderzoekers van de Radboud Universiteit door op agrarische percelen, bij landschapselementen en bij de overgangen daartussen insecten te meten in combinatie met bodemonderzoek

In de vorm van een serie veldbijeenkomsten met een groep veehouders en een groep vollegronds telers werken we aan kennisuitwisseling tussen onderzoekers en agrariërs.

Op basis van vragen uit de praktijk zetten we experimenten op percelen op, monitoren die en bespreken  de resultaten in de groep. Hoe kun je bijvoorbeeld kruidenrijk grasland inzaaien en voor langere tijd beheren?

Ondernemers ondersteunen we om op basis van de resultaten aanpassingen in de eigen bedrijfsvoering in te passen, mits de risico’s te dragen zijn.

Tijdens het hele proces houden we een blog bij, zodat meerdere ondernemers de ontwikkelingen kunnen volgen. We proberen tevens koppelingen te leggen met andere projecten, die in het gebied lopen en waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. Dit gebeurt tijdens en direct aansluitend aan de looptijd van het project.

Het insectenonderzoek op boerenland en in landschapselementen duurt vier jaar. Tussentijdse resultaten worden voorgelegd aan de deelnemende agrariërs.

Betrokken partijen

Living Lab Ooijpolder-Groesbeek in samenwerking met de Ploegdriever, ZLTO Rijk van Nijmegen en Collectief Rivierenland, het Louis Bolk Instituut, Stichting Bargerveen.

Partners
Logo Collectief Rivierenland