Patrijs

Natuurinclusief Boeren rond de Veluwe

Doe meer kennis op over allerlei aspecten van natuurinclusieve landbouw rondom de Veluwe.

Veluwe
Janneke Sindram

De biodiversiteit staat in de huidige landbouwkundige praktijk onder druk. Vanuit de samenleving bestaat een toenemende vraag om de biodiversiteit een impuls te geven. Boeren willen ermee aan de slag, maar het ontbreekt vaak een kennis en ervaring. Er zijn veel praktische vragen over bijvoorbeeld de toepassing van kruidenrijk grasland, maar ook m.b.t. de financiële gevolgen van natuurinclusieve landbouw.

Natuurinclusieve landbouw is voor veel bedrijven een nieuwe manier van denken én handelen. Het gaat verder dan agrarisch natuurbeheer en gaat juist over de inzet van natuur en natuurlijke processen in de gehele bedrijfsvoering. Wat de ondernemers nodig hebben is nieuwe praktijkkennis, uitwisseling van ervaringen met collega’s, en coaching wat betreft de toepassing van nieuwe kennis en vaardigheden in het eigen bedrijf. Het project richt zich niet alleen op kennisoverdracht maar wil ook een aanzet geven tot houdings- en gedragsverandering. Het integreren van biodiversiteit in de bedrijfsvoering is een proces dat in stappen verloopt. Het project wil door het aanreiken van kennis en informatie, een groep grondgebonden boeren aanzetten tot actie.

De transitie naar Natuurinclusieve Landbouw in het werkgebied van Collectief Veluwe faciliteren door middel van kennisoverdracht en coaching. Met dit project willen we kennis overdragen aan gemotiveerde boeren, die met natuurinclusieve landbouw aan de slag willen gaan. Dat kunnen voorlopers zijn in (agrarisch) natuurbeheer, maar zeker ook andere landbouwers.

Doel is dat minimaal 250 grondgebonden bedrijven rond de Veluwe daadwerkelijk aan de slag gaan met natuurinclusieve landbouw teneinde de biodiversiteit op het bedrijf en in de regio te vergroten. Deelnemers leren door te doen en wisselen hun ervaringen uit. Per bedrijf worden minimaal 3 gerichte maatregelen genomen, waarvan de resultaten worden gemonitord en gedeeld met andere deelnemers.

Zij nemen in kleine groepen deel aan veldwerkplaatsen, trainingen en praktijkleergangen. Eind 2022 wordt het afgesloten met een slotmanifestatie.

Looptijd: 2019 - 2022

Betrokken partijen

Agrarisch Natuurcollectief Veluwe, K en G Advies, CLM, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Bureau Viridis.

Partners
Logo Natuurcollectief Veluwe
Logo Stichting Landschapsbeheer Gelderland