Huiskavel Met Voederbomen En Hazelnoten

POP3-project Natuurinclusief met bomen

Het project wil ondernemers inspireren en aanzetten tot investeren in agroforestry. Door het inplanten van (noten)bomen in boomstroken om zo bij te dragen aan natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, duurzame productie en zodanig dat die investering op termijn wordt terug verdiend. 

Ton Baltissen
Aanleiding

Telen met bomen (agroforestry, strokenteelt, notenteelt) is voor velen een onbekende teelt en ook heerst er het beeld dat deze vormen van landbouw niet haalbaar is in Nederland (economisch en teelt-technisch). Dat is een misvatting die recht gezet moet worden. Dit project gaat aan de slag met de ondernemers zodat ze de start maken naar natuur-inclusieve landbouw met bomen en zo bijdragen aan verbetering van biodiversiteit, bodemkwaliteit, het watersysteem, het landschap en de leefomgeving. 

Looptijd: 1 januari 2020 - 31 december 2022

Aanpak

Telen met bomen is voor velen nieuw en dat betekent dat er een aantal belemmeringen (technisch, economisch, sociaal) overwonnen moeten worden. Dit project beoogt door kennisoverdracht, coaching, training en demonstraties deze belemmeringen voor ondernemers weg te nemen. 

  1. Voorbereiding: werven en de beschikbare kennis wordt ontsloten en beschikbaar gemaakt voor de cursisten. 
  2. Uitvoering van trainingen, workshops, demonstraties en excursies. 
  3. Borging kennis: kennis wordt  geborgd door vastlegging van de ontsloten kennis in opnames, presentaties, cursusmateriaal, handleidingen en factsheets.  
Resultaat

Ondernemers hebben inzicht gekregen in agroforestry en notenteelt en de mogelijke toepassingen voor hun eigen bedrijfssituatie. 

Betrokken partijen
  • CropEye 
  • LTO Noord 
  • LTO Noord fondsen 
Partners
Logo LTO Noord