Interview Agroforestry

Agroforestry is natuurinclusieve landbouw

Stichting Agroforestry Gelderland is sinds kort partner van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Deze nieuwe stichting wil agrariërs helpen bij het integreren van agroforestry op hun bedrijf. ‘’Er is op dit moment veel belangstelling voor,’’ zegt Dyon Temming, veldcoördinator voor het Netwerk Agroforestry Gelderland: ‘’Agroforestry kan prima onderdeel uitmaken van natuurinclusieve landbouw.’’

Dyon is samen met Piet Rombouts verantwoordelijk voor de uitvoering van het Agroforestry Netwerk Gelderland. Rombouts is de grote aanjager achter dit project. Vanaf 2020 laat hij agrariërs in Gelderland al kennismaken met de mogelijkheden om bomen en struiken in te passen in de landbouw. Sindsdien hebben zich al 150 boeren en landgoedeigenaren met interesse bij het netwerk gemeld. Er zijn gebiedsprojecten in opkomst en studiegroepen opgericht. Ze hebben in samenwerking met de Agrarische collectieven 30 bedrijfsplannen opgesteld en meer dan 20 bedrijven zijn overgegaan tot aanplant van agroforestry-systemen of de voorbereiding daarvan. “Volop beweging en enthousiasme dus, en we gaan door,” Dyon legt uit waarom zij het belangrijk vinden om agroforestry in Gelderland op de kaart te zetten. En welke bijdrage dit kan leveren aan meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland.

Wat is Agroforestry?

"Onder agroforestry verstaan wij het inpassen van bomen en struiken binnen de landbouw. Dit kan op verschillende manieren; van het aanleggen van rijenteelt van vruchtleverende bomen in akkerbouwbedrijven tot het inpassen van voederhagen voor de veehouderij. Eigenlijk is het heel divers. Het is een verzamelnaam voor landbouwsystemen, waarin bewust bomen en struiken worden gecombineerd met andere landbouwgewassen of veeteelt op hetzelfde perceel. Doel is de Land Equivalent Ratio (totale opbrengst per ha) te verhogen. Agroforestry moet een toevoeging of verbetering zijn aan het toekomstperspectief van de ondernemer. Daarnaast biedt agroforestry ook ecologische, klimatologische en maatschappelijke meerwaarde op,’’ meent Dyon, “De sector en het boerenbedrijf in het bijzonder heeft de sleutel in handen voor het ontsluiten van oplossingsrichtingen van vele maatschappelijke hete hangijzers van dit moment en de toekomst. Dat biedt kansen.”

Welke bijdrage kan agroforestry leveren aan natuurinclusieve landbouw?

“Het kan aan verschillende onderdelen een belangrijke positieve bijdrage leveren. Meer bomen en struiken zorgen voor meer diversiteit in het landschap. Daardoor zorgt het voor meer biodiversiteit en bereidt het het bedrijf ook voor op de grotere weersextremen, waarmee we te maken krijgen. Door agroforestry te integreren in een bestaande agrarische bedrijfsvoering creëer je niet alleen meer waarde voor de natuur, maar ook voor de ondernemer. Het levert een win-winsituatie op voor natuur en landbouw. En het geeft een positieve impuls aan de thema’s klimaat, diergezondheid, gewasbescherming, bodem en water.”

Wat doen jullie binnen het project Netwerk Agroforestry Gelderland?

“In het project gaan we aan de slag met ondernemers die interesse hebben in agroforestry. De aanwezige kennis en ervaringen is erg divers. De ene agrariër kent het begrip nauwelijks, terwijl een andere ondernemer al vele stappen heeft gezet in dit proces. Wij zijn er in principe voor alle ondernemers in Gelderland.  Onze werkzaamheden zijn uiteenlopend: van een eerste oriëntatiegesprek tot een compleet agroforestry-plan met een beplantingsplan en economische doorberekening. Ook kijken we samen met de ondernemer naar de mogelijkheden rondom wet- en regelgeving en subsidies. Regelmatig organiseren wij excursies of workshops om zo kennis te maken met agroforestry in de praktijk. En om te onderzoeken of het past bij jou als ondernemer, bij jouw bedrijf of in jouw omgeving.’’   

Waar kunnen we elkaar versterken?

"Als netwerk hebben we veel kennis en ervaring in huis. Ook hebben we veel praktijkervaring opgedaan in de provincie Noord-Brabant die we graag toepassen in Gelderland. Hoewel agroforestry vele antwoorden biedt voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering is het niet de enig zaligmakende vorm voor de toekomst. Binnen het netwerk zijn veel specialisten betrokken en de kracht voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering ligt in de combinaties van mogelijkheden. Daarom zien we ook voor ons kansen. We willen graag samenwerken met de verschillende aangesloten partners van dit platform. We kunnen elkaar versterken en samen bijdragen aan een robuust productief landbouwsysteem. Een divers systeem dat economische risico’s spreidt en beter bestand is tegen klimaatverandering.’’