Brummen 2

Natuurlijke elementen langs percelen bieden kansen: rapport van Landschapsnetwerk Brummen

In het agrarische landschap worden de percelen grasland en akkers omgeven door een netwerk van natuurlijk elementen. Denk aan houtwallen en bomenrijen, grazige kruidenrijke randen, maar ook beken en poelen. We noemen dit stelsel groenblauwe dooradering, afgekort GBDA. Dit stelsel is heel waardevol voor de biodiversiteit van het landelijk gebied en biedt veel voordelen: het legt CO2 vast, bestuift gewassen, zuivert water. Hoe kan je deze groenblauwe dooradering zo goed mogelijk beheren, zodat we zo veel mogelijk de voordelen ervaren (=de landschapsdiensten)?

Rapport met adviezen en ontwerpregels

Hierover heeft Het Landschapsnetwerk Brummen een rapport geschreven. Daarbij wordt een doorvertaling gemaakt naar ontwerpregels. De context voor deze analyse is de omslag naar natuurinclusieve landbouw, zoals die in de gemeente Brummen is ingezet. Het rapport biedt je inzicht in hoe de vormgeving van GBDA samenhangt met het (betrouwbaar) leveren van landschapsdiensten. En hoe deze inzichten kunnen worden vertaald naar ontwerprichtlijnen voor het maken van gebiedsplannen.

Brummense landschap als voorbeeld

De inkleuring van het rapport is gericht op het Brummense landschap, maar de inzichten en richtlijnen zijn ook daarbuiten toepasbaar. Met het rapport in de hand gaan ze nu, samen met het project natuurinclusieve landbouw in Brummen, een op praktisch gebruik gerichte ontwerpmap ontwikkelen.

Bekijk de rapportage over landschappelijke elementen in het Brummense landschap