GNMF Bertus Oldenhave Lage Resolutie 8593

De Gelderse Biodiversiteitsmonitor

De Gelderse biodiversiteitsmonitor is een aanpak om samen te werken aan de gebiedsdoelen voor klimaat, natuur, water en kringloop. De aanpak is er opgericht om natuurinclusief ondernemen te bevorderen en te belonen in Gelderland. 

Gelderland
Welmoed Rijpkema
Waarom een biodiversiteitsmonitor?

We ontwikkelen een Gelderse biodiversiteitsmonitor. Dit is een systematiek om te komen tot meer biodiversiteit en een klimaatbestendig landschap, in combinatie met perspectief voor landbouw. De Gelderse biodiversiteitsmonitor kan worden gebruikt voor afspraken door boeren met afnemers en overheden. De ondernemers bepalen zelf welke stappen zij kunnen zetten voor de verschillende thema’s. Zo is maatwerk per bedrijf mogelijk. De biodiversiteitsmonitor kan door overheden worden ingezet voor het behalen en monitoren van (gebieds)doelen voor klimaat, natuur, water en overige doelen. Onze ambitie is dat de biodiversiteitsmonitor ook leidt tot beloning in de markt en voor maatschappelijke diensten. We hebben echter in Gelderland beperkt invloed op de (inter)nationale markten. 

Hoe werkt de biodiversiteitsmonitor

De Gelderse biodiversiteitsmonitor werkt met kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). Hiermee sluiten we aan bij systemen elders in het land, zoals de basisset van kpi’s door WUR, ministerie van LNV en het Louis Bolk Instituut en de biodiversiteitsmonitor van Friesland Campina. Ook het Markemodel in de Achterhoek werkt met vergelijkbare kpi’s. Samen leren en een gebiedsgerichte aanpak is daarin een belangrijk aspect. 

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)

De Gelderse biodiversiteitsmonitor bestaat uit een beperkte set van indicatoren. We geven een doel voor 2030/2035 aan dat is herleid van beleidsdoelen. Vervolgens is er een bandbreedte voor de prestatie die een individueel bedrijf kan leveren; daarmee kunnen boeren sturen en maatwerk kiezen. . De indicatoren gaan onder andere over benutting van nutriënten, uitstoot van broeikasgassen, voldoende en schoon water, biodiversiteit en landschap. Deze aanpak biedt heldere doelen en ruimte voor vakmanschap van de ondernemer.  De systematiek wordt ontwikkeld voor melkveehouderij, akkerbouw en fruitteelt. 

 

Plan van aanpak
 • Afstemming van regio-initiatieven, waarbij we landelijke kennis bundelen en  zoveel mogelijk integreren in (bestaande) regionale initiatieven.
 • Ontwikkelen van een operationeel Gelderse Biodiversiteitsmonitor (GMB) door het uitwerken beloningssystematiek, op basis van KPI's en waardering.
 • Zorgen voor commitment bij publieke en private partijen.
 • Uitwerken van streekeigen drempelwaarden voor KPI"s
 • GBM inzetten als instrument in gebiedsaanpak.
 • GBM gebruiken als monitoring: inzicht geven in ontwikkeling op het gebied van natuurinclusieve landbouw in Gelderland.
Verwacht resultaat

We willen samen een heldere en eenvoudige methodiek ontwikkelen en die ruimte geeft voor maatwerk en ondernemerschap, en die inzicht geeft voor afspraken over te realiseren doelen voor klimaat, natuur en water. We willen helpen deze systematiek te koppelen aan beloningssysteem.

Deelnemende partijen
 • LTO Noord
 • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 • Collectief Rivierenland
 • De VALA
 • Provincie Gelderland
 • De Fruitmotor 
 • Natuur en Milieu Gelderland
 • Uitvoering onder leiding van Boerenverstand
Partners
Logo Natuur En Milieu Gelderland
220413 SLG Logos SLG Logo Volledig Kleur+Zwart
Logo Collectief Rivierenland
FRUITMOTOR
Logo Provincie Gelderland
Logo Vala