Kuilen

Kuilenburger Polder Plan

Dit project richt zich op het natuurinclusief inrichten van de polders Redichem en De Geeren in het oostelijk buitengebied van Culemborg. Hierin is aandacht voor herstel van biodiversiteit en landschap, maar wordt ook gewerkt aan een toekomstbestendige landbouw.

Rivierenland
Henri Holster, De Fruitmotor
Aanleiding

Het Kuilenburgerpolderplan richt zich op herstel van biodiversiteit en landschap door te kiezen voor een natuurinclusieve inrichting van de polder. Dit is een zoekgebied voor droge dooradering buiten natuurgebieden, zoals omschreven staat in het provinciaal beheerplan. Door het aanleggen van een robuust netwerk van landschapselementen in combinatie met recreatieve routes wordt het gebied niet alleen aantrekkelijker voor mens en dier, maar ook voor de agrarische ondernemer.

Looptijd: 1 januari 2021 - april 2022

 

Plan van aanpak

Het is een bottum-up initiatief vanuit een groep boeren, landgoedeigenaren en burgers, met ondersteuning en advies van partners. De trekker hiervan is Ada Wille, landschapsarchitect en bewoner van het gebied. Gezamenlijk worden beplantings- en beheerplannen gemaakt en vrijwilligers helpen met aanleg en onderhoud. Hierin is specifieke aandacht voor doelsoorten, zoals patrijs, steenuil, Argusvlinder en kamsalamander.

 

Verwacht resultaat

De Fruitmotor gaat één zichtlocatie inrichten over Betuwse Biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw, voor de verbinding tussen stad en land en als plek voor NME (Natuur en Milieu Educatie)

Door samenwerking met de NME van Culemborg worden projecten voor scholen opgezet. Daarnaast worden er wandelingen door het gebied georganiseerd vanuit de Honddijker Theetuin. Zo wordt bewustwording over natuurinclusieve landbouw en het verband tussen landschap, biodiversiteit en voedselproductie

Ada droomt van een polder vol leven

Betrokken partijen

  • Fruitmotor - Henri Holster & Gerrit de Keijzer
  • Stichting Landschapsbeheer Gelderland- Freek Aalbers
  • Agrarische Natuurvereniging Tieler- en Culemborgse Waarden / Collectief Rivierenland: Peter van Noord en ecoloog Henk van Ziel
  • Natuur- en Vogelwacht Culemborg- Kars Veling
  • Waterschap Rivierenland
  • Rabobank
  • Gemeente Culemborg
  • Stichting Redichem-de Geeren / Honddijker Theetuin: Ada Wille, landschapsarchitect.

Meer informatie

Kijk op de site van De Fruitmotor

Partners
FRUITMOTOR
Logo Natuur En Milieu Gelderland