Knipsela_bloem

POP3-project Natuurinclusieve landbouw in de Cleantech gemeenten Apeldoorn, Brummen, Voorst en Lochem

Het project biedt een cursus en coaching traject, inclusief inspiratiebijeenkomsten, excursies en expertsessies, voor 23 boeren om hun kennis te vergroten om natuurinclusieve landbouw toe te passen in hun bedrijfsvoering.

Cleantech regio, gemeenten Apeldoorn, Lochem, Brummen en Voorst
Marie Baartmans, Happyland

De afgelopen jaren is op veel agrarische bedrijven minder aandacht geweest voor landschap en biodiversiteit, met als gevolg een afname van landschapskwaliteit en biodiversiteit. De kwaliteit van het landschap en biodiversiteit is voor deze gemeenten in het kader van leefbaarheid, gezondheid en de belevings- en recreatieve waarde voor haar inwoners belangrijk. Het verlies van de weerbaarheid van het natuurlijk systeem heeft ook gevolgen voor de toekomstbestendigheid van de boerenbedrijven. Denk aan hittestress, watertekort, snellere afspoeling nutriënten etc.

Uit een inventarisatie is gebleken dat boeren in de regio niet of onvoldoende over kennis beschikken om de naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering te maken. Om deze transitie naar natuurinclusieve landbouw in de Cleantech Regio te stimuleren, is er meer kennis over basiswaarden, mogelijke maatregelen en verdienmodellen nodig. Bovendien vraagt deze problematiek om netwerkontwikkeling van een studiegroep o.i.d. waarin boeren van elkaar leren, daarom zal er gewerkt worden in groepsverband in het project.

Doelstelling en aanpak

De Cleantech gemeenten Apeldoorn, Voorst, Brummen en Lochem faciliteren pachters van agrarische gemeentelijke gronden en geïnteresseerde boeren uit de regio om meer kennis van en inzicht in natuurinclusieve landbouw te krijgen. Dit doen ze door natuurinclusieve landbouw (natuur, bodem- en waterkwaliteit, landschap en biodiversiteit) toe te passen in hun bedrijfsvoering.

Daarnaast versterkt dit project de samenwerking tussen boeren en andere partijen. Een neveneffect is dat het project inzicht geeft bij gemeenten en particuliere grondeigenaren hoe zij natuurinclusief ondernemen kunnen ondersteunen. Dit gebeurt door het aanbieden van een leer- en coachingstraject voor 20 boeren die daarmee een stap kunnen zetten in de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering waarin natuurwaarden, biodiversiteit en een gezond verdienmodel worden geïntegreerd. Het traject bestaat uit twee inspiratiebijeenkomsten, een cursus ‘Natuurlijk Ondernemen’ en het opstellen van bedrijfsnatuurplannen samen met experts van o.a. Louis Bolk. Gedurende de projectduur passen deelnemers de opgedane kennis uit de cursus toe in de vorm van ‘lerend beheren’ (plan maken, toepassen, samen evalueren, aanpassen).

Samen werken aan Gelderse doelen

Bij de excursies en coaching worden gemeenten, particuliere grondeigenaren en trekkers van gebiedsontwikkelingen betrokken, zodat er uitwisseling van kennis en netwerkontwikkeling tussen boeren en genoemde partijen in de regio ontstaat.

Deelnemende doelgroepen

De doelgroepen zijn de pachters in de gemeenten Apeldoorn, Voorst, Brummen en Lochem, leden van LTO Lochem, pachters van landgoederen, boeren rondom gebiedsontwikkelingen als Wenumse Beekdal en andere geïnteresseerde boeren uit de regio.

Gezamenlijke doelen

Het project werkt zo op de agrarische bedrijven en in de Cleantech regio aan de doelen van de Provincie Gelderland: het versterken van de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, het economisch perspectief voor agrarische bedrijven en een gezonde bodem en goede waterkwaliteit.

 

Concrete resultaten en producten
  • Twee brede bijeenkomsten voor kennisdeling en netwerkontwikkeling, minimaal 10 deelnemende boeren
  • Werving van 20 boeren voor het cursus en coaching traject
  • Cursus ‘Natuurlijk Ondernemen’ gevolgd door 20 boeren
  • Ontwikkeling van bedrijfsplannen en toepassing door groepscoaching, inclusief ‘lerend beheren’ is gevolgd door 20 boeren.

Beoogde effecten

  • De deelnemende boeren zijn zich bewust geworden van en hebben hun kennis vergroot over natuurinclusieve landbouw en zetten een eerste stap om dit toe te passen in hun bedrijfsvoering.
  • Boeren hebben een eerste stap gezet in het toepassen van natuurinclusieve landbouw (natuur, bodem- en waterkwaliteit, landschap en biodiversiteit) in hun bedrijfsvoering.
  • De samenwerking tussen boeren en belangenpartijen in de regio is versterkt.
  • Er is inzicht bevorderd bij gemeenten en particuliere grondeigenaren hoe zij natuurinclusief ondernemen kunnen ondersteunen (door parallel proces Cleantech Regio).
Partners

Partners in dit project zijn de gemeenten Lochem, Apeldoorn, Voorst en Brummen en LTO Noord afdeling Achterhoek Noord. Daarnaast is er samenwerking met Collectief Veluwe, ANV Veluwe IJssel Zoom en Natuurmonumenten.

Contactpersonen
Partners
Logo LTO Noord
Logo Gemeente Brummen
Logo Natuurcollectief Veluwe