Headerbedrijfsplan

Bedrijfsplannen natuurinclusieve landbouw

Boeren in Gelderland kunnen kosteloos een bedrijfsplan laten maken voor toekomstige ontwikkeling van het bedrijf met ruimte voor natuurinclusieve landbouw. Het plan kan specifiek gericht zijn op natuur, bodem, water, mineralenkringloop of agroforestry.

Veluwe, Rivierenland en Achterhoek
Hans Veurink, Collectief Veluwe

In het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland zijn verschillende programma's uitgewerkt voor herstel van de variëteit aan soorten, ecosystemen en landschappen met als resultaat een rijkere natuur en bredere basis voor ons welzijn en onze welvaart. Het opstellen van 1500 natuurinclusieve bedrijfsplannen voor agrarische ondernemer maakt hier onderdeel vanuit. Deze plannen helpen agrarische ondernemers met het zetten van concrete stappen in hun eigen bedrijfsvoering op het gebied van natuurinclusief boeren.  

Plan van aanpak

Ondernemers kunnen een start maken door middel van een instaptoets. Dit is een compacte scan aan de hand van een gestandaardiseerde checklist. Deze is bedoeld om kansen te verkennen en een keuze te maken uit mogelijke vervolgstappen. Tijdens een bezoek wordt de bedrijfssituatie doorgenomen waarbij op basis van wensen en ideeën van de boer en van kansen voor natuur, milieu en biodiversiteit, een balans wordt opgemaakt.

Aanmelden voor deelname

Wilt u een plan laten maken? Neem dan contact op door een mail te sturen naar het collectief in uw eigen regio:

Meer informatie
  • Plannen voor natuur en biodiversiteit worden gemaakt door de collectieven zelf of door Landschapsbeheer Gelderland.
  • Voor de bodem, water, kringloop en agroforestry worden gespecialiseerde externe deskundigen ingeschakeld

 Download de folder voor meer informatie. 

Wij bieden vervolgens vier verschillende modules aan: biodiversiteit, kringlopen, bodem / water, agroforestry en het versterken van lokale netwerken:

Bedrijfsnatuurplan

In het Bedrijfsnatuurplan (ook wel biodiversiteitsplan genoemd) wordt een uitgebreider analyse gemaakt van natuur en biodiversiteit. Er wordt gekeken welke natuurwaarden er aanwezig zijn en welke er ontwikkeld kunnen worden, zowel op korte als langere termijn.

Bodem- en Waterplan

De werkwijze van dit plan is vergelijkbaar met het bedrijfsnatuurplan alleen ligt de focus nu volledig op de bodem en het watersysteem. Dit is vaak ook de basis voor biodiversiteit. Er wordt ook aandacht besteed aan bemesting, grondbewerking en machinegebruik. Bij het plan wordt gebruik gemaakt van veldonderzoek via grondboringen en profielkuilen.

Kringloopplan

In een Kringloopplan bij melkveebedrijven wordt op basis van gegevens uit de kringloopwijzer gekeken naar de belasting van bodem, klimaat, etc . Verder wordt de bedrijfsvoering doorgelicht waar het gaat om bemesting, voeding en graslandmanagement.

Agroforestryplannen

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van agroforestry op jouw bedrijf. Dan kun je nu ook een agroforestryplan laten opstellen. Voor deze plannen geldt in sommige gevallen een eigen bijdrage. Klik hier voor meer informatie of aanmelden.

Versterken van het lokale netwerk (boeren-vrijwilligers-burgers)

Boeren in Gelderland krijgen de mogelijkheid om het lokale netwerk van buren, vrijwilligers, klanten en burgers, actief te betrekken bij groene werkzaamheden. Stichting Landschapsbeheer leidt geïnteresseerde vrijwilligers op tot deskundigen die de boer ondersteunen met kleinschalig landschapswerk die bijdrage aan meer natuur en biodiversiteit op en rond het bedrijf. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Eward Timmerman.

Partners
Logo Vala
Logo Natuurcollectief Veluwe
Logo Collectief Rivierenland
Gerelateerd nieuws