Werkdag Op De Lankerenhof

Versterken lokale netwerken van boeren, burgers en vrijwilligers

Burgers, buren, dorpsgenoten en vrijwilligers kunnen boeren en tuinders helpen om de omslag naar natuurinclusieve landbouw te maken, door ze actief te ondersteunen en zo het lokale netwerk te versterken. Met dit project helpen we natuurinclusieve bedrijven op weg om de aansluiting te vinden met burgers.

Gelderland
Eward Timmerman
Lokale reikwijdte vergroten

De roep vanuit de maatschappij voor meer biodiversiteit op het platteland is groot. Boeren en tuinders hebben hulp nodig bij de omslag naar natuurinclusieve landbouw. Met dit project richten we ons op het versterken van het lokale netwerk van deze bedrijven. Het doel is om de lokale reikwijdte van boeren en tuinders te vergroten door buren en dorpsgenoten, burgers en vrijwilligers te betrekken bij natuurinclusieve landbouw.

Boeren en tuinders ondersteunen

We bieden ondersteuning aan boeren en tuinders bij het oprichten van vrijwilligersgroepen, die helpende handen zijn voor kleinschalig landschapswerk. Werken met vrijwilligers levert meer natuurkennis en lokale contacten en wederzijds begrip op. Tijdens een cursus storytelling leren boeren en tuinders hoe ze het verhaal over natuur op het boerenbedrijf kunnen vertellen en nog sterker neer kunnen zetten. Door startende en bestaande lokale voedselinitiatieven met elkaar te verbinden kunnen de initiatiefnemers kennis uitwisselen en krijgen zij een groter bereik.

Breed publiek betrekken

We brengen de producten en verhalen van natuurinclusieve boeren en tuinders onder de aandacht van het brede publiek en enthousiasmeren burgers om hen te ondersteunen.

Voor kinderen in het basisonderwijs ontwikkelen we met natuurinclusieve boeren een ‘Escape the Classroom’ module, waarbij kinderen spelenderwijs leren over natuur op het boerenbedrijf.

Looptijd: 1 januari 2022 - december 2023

Oprichten van vrijwilligersgroepen met natuurinclusieve boeren

We ondersteunen 12- 15 natuurinclusieve bedrijven bij het oprichten van een vrijwilligersgroep. Dit is een groepje vrijwilligers met een aanspreekpunt die helpende handen zijn voor kleinschalig landschapswerk op het bedrijf. De werkzaamheden stemmen we af met ieder bedrijf en zal dus maatwerk zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aanplanten van hagen, snoeien, schonen van poelen, wegsteken van onkruiden, bouwen van een bijenhotel, monitoren van soorten en allerlei andere hand- en spandiensten.

Werken met vrijwilligers kan veel neveneffecten hebben voor boeren. U heeft direct contact met mogelijke klanten, het kan interessante natuurkennis opleveren en uw lokale netwerk wordt groter en sterker. En uiteraard zorgt het voor verlichting van de vele werkzaamheden. De ervaringen en geleerde lessen op de bedrijven zullen gedeeld worden met andere geïnteresseerde boeren en tuinders tijdens een bijeenkomst.

Wilt u meer weten of meedoen? Neem dan contact op via e.timmerman@landschapsbeheergelderland.nl

Ondersteunen van startende en bestaande lokale voedselinitiatieven

We organiseren twee typen bijeenkomsten om het contact tussen boer en burger te faciliteren. Ten eerste door ontmoetingen te organiseren tussen boeren en burgers op het boerenbedrijf. Zo kan u als boer, teler of tuinder laten zien hoe u werkt en welke meerwaarde dit heeft. Door de burger op uw bedrijf uit te nodigen, ontstaat er begrip en binding. Ten tweede door kennisuitwisseling met andere boeren en tuinders. Hoe kunt u consumenten bereiken? Hoe regelt u lokale afzet? Inspireer elkaar en vergroot uw lokale netwerk!

Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u meer informatie?

Laat het dan weten per email w.rijpkema.pnlg.nl van Natuur en Milieu Gelderland

Escape the Classroom

Basisschoolleerlingen (groep 5 t/m 8) krijgen een gastles op school met een introductie op het onderwerp natuurinclusieve landbouw en gaan zelf aan de slag met ‘escape the classroom’ onder begeleiding van IVN. Een spannende opdracht waarbij ze een code kraken en daarmee een uitnodiging winnen voor een excursie naar een natuurgerichte boer.

Heeft u interesse om mee te doen met escape the classroom en leerlingen te ontvangen op uw bedrijf?

Laat het dan weten per mail aan Esther Tiemessen van IVN Natuureducatie

Betrokken partijen
  • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
  • IVN
  • Natuur en Milieu Gelderland
  • Agrarische collectieven
  • Boeren, tuinders, burgers
Partners
Logo Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Logonmg
IVN
Gerelateerd nieuws